Home > Apartments > Xujiahui Garden

Xujiahui Garden

¥15,500

  • Xujiahui Garden
  • Xujiahui Garden
  • Xujiahui Garden
  • Xujiahui Garden
  • Xujiahui Garden
  • Xujiahui Garden
  • Xujiahui Garden
ONLINE ENQUIRY
+86 21 3251 8500
+86 136 6199 9922
Proud Member of
Privacy PolicyTerms and Conditions